Condicions de compra

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant: CGC), regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web www.arrelsfundacio.org/botiga titularitat d’ARRELS FUNDACIO, amb CIF G61611364 i domicili a RIERETA, 24 BAIXOS 08001 (BARCELONA).

Les persones usuàries que realitzin compres a www.arrelsfundacio.org accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculades per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través del web www.arrelsfundacio.org/botiga.

ARRELS FUNDACIO es reserva el dret a modificar les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l’usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Només podran adquirir productes a www.arrelsfundacio.org les persones majors de 18 anys amb capacitat suficient per contractar.
 

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que es compra a www.arrelsfundacio.org/botiga com si ja s’ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE COMPRA

1) ESCULL: S’escull el producte o servei desitjat, I CLICANT SOBRE EL MATEIX es veu una descripció detallada del producte i el seu preu (IVA inclòs).

2) AFEGEIX A LA CISTELLA i COMPRA, per finalitzar la compra:

 • Si és la primera vegada que es fa una compra, se li demanarà que complimenti un formulari amb dades de facturació. Al finalitzar-lo tindrà la possibilitat de crear un compte amb nosaltres i gaudir de més informació de la nostra botiga.
 • En el cas que s’hagi comprat abans, s’haurà de clicar per iniciar la sessió on es demanarà el nom d’usuari i constrasenya.

3) CONFIRMACIÓ: En finalitzar la comanda, s’enviarà un correu electrònic confirmant la recepció de la mateixa i especificant tots els detalls de la comanda, com per exemple la forma de pagament triada o l’adreça d’enviament indicada. Si s’observés que hi ha un error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, agrairíem ens ho notifiqués immediatament a botiga@arrelsfundacio.org per procedir a corregir l’error.

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web són amb IVA inclòs. No obstant això, podrà veure el desglossament del preu i l’IVA abans de finalitzar la comanda.

ARRELS FUNDACIO es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat en el moment de la compra.
 

Formes de pagament

Pagament mitjançant targeta de crèdit, targeta de dèbit o PayPal.

El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, targeta de dèbit o PayPal realitzant-se l’operació al moment de realització de la comanda.

A www.arrelsfundacio.org s’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, ARRELS FUNDACIO podria sol·licitar, mitjançant un correu electrònic als clients, l’enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitzar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

Una vegada seleccionat el mètode de pagament amb Paypal, el client serà redirigit a la seva pàgina web perquè introdueixi les dades requerides per Paypal i pugui realitzar el pagament. Per a més informació, consulta www.paypal.com.
 

Despeses d’enviament i terminis de lliurament

ARRELS FUNDACIÓ envia els seus productes a tota la Península en un període de 24-48 hores i a les Illes Balears en un període de 48-72 hores. Totes les comandes inclouen un càrrec per despeses d’enviament de 4€ per a imports de compra inferiors a 45€. A partir de 45€ de compra, l’import per a despeses d’enviament és gratuït.

Així mateix, també es realitzen enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla. El termini de lliurament i les despeses d’enviament es concretaran en el moment de la compra.

Empresa de missatgeria

L’enviament es realitzarà mitjançant CORREO EXPRESS.

CORREO EXPRESS enviarà un e-mail confirmant l’enviament i facilitant una REFERÈNCIA per realitzar el seguiment de l’estat de la comanda a través de la seva pàgina web.

El lliurament de les comandes es realitza a través de l’empresa indicada a l’adreça indicada pel client al moment de realitzar la comanda.

Si al moment de la recollida/lliurament no es trobés present en l’adreça indicada, CORREOS EXPRESS farà 3 intents d’entrega. Si no el troben al tercer intent, ho deixaran a l’oficina de Correus més propera per a que sigui recollit en un període de 10 dies.

Recepció de la comanda

Si al moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client haurà de consignar-ho en l’albarà de lliurament i comunicar-ho a ARRELS FUNDACIO mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça botiga@arrelsfundacio.org en el termini més breu possible des de la recepció de la comanda i mai superior a 7 dies hàbils des de la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. (Veure apartat “DEVOLUCIONS I CANVIS”).
 

Garantia

Si els productes adquirits presentessin falta de conformitat segons les condicions establertes en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i es trobessin entre els béns considerats de naturalesa duradora conforme al que s’estableix al RD 1507/2000, presentessin defectes que impedeixin la seva normal utilització d’acord a la seva naturalesa, o no ofereixin les prestacions descrites per a aquest, el CLIENT tindrà dret segons correspongui, a la reparació, substitució o rebaixa en un termini d’1 any a partir de la data de lliurament, sempre que es compleixin les condicions i s’aportin els mitjans de prova regulats en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les comprovacions destinades a la constatació de la veracitat dels defectes, el moment de la seva aparició i el seu origen. El CLIENT haurà de dirigir-se al correu botiga@arrelsfundacio.org, informant de la naturalesa del problema, el moment, i les condicions de la seva aparició en un termini d’un mes des que va tenir coneixement d’ell, tenint dret al sanejament del bé segons les condicions establertes per l’article 118 i següents del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Si el producte fos defectuós, Arrels Fundació es compromet sempre que sigui possible a la substitució del producte, sense cap cost per al CLIENT, i en cas que per motius de disponibilitat no fos possible realitzar la substitució del producte, es durà a terme la substitució del producte per un equivalent.

La garantia no cobrirà aquells danys o desperfectes causats per un mal ús, incorrecta manipulació o els derivats de l’ús ordinari de l’objecte.

 

Departament d’atenció al client

Disposa d’un departament d’Atenció al client on l’atendran personalment per a qualsevol dubte que pugui tenir. Pot contactar-hi:

 • Trucant al telèfon 93 441 29 90
 • Per correu electrònic a botiga@arrelsfundacio.org
 • Per correu ordinari a ARRELS FUNDACIO, RIERETA, 24 BAIXOS 08001 (BARCELONA)

 

Devolucions i canvis; dret de desistiment

Devolució

Si per qualsevol motiu no queda satisfet (simplement el producte no és el que esperava o no li agrada) i sobretot també en el cas de productes defectuosos, procedirem a la devolució dels diners. Si ho desitja, també podrà canviar el seu article per un altre. No s’admetran devolucions parcials de producte. El comprador es farà càrrec dels costos logístics de la devolució. L’empresa de missatgeria passarà a recollir la devolució.

No s’admetran devolucions en els següents casos:

 • el producte es troba malaurat
 • el producte no està complet, falten accessoris o es troba manipulat i/o trencat
 • falten accessoris o instruccions o qualsevol altra documentació
 • ha transcorregut el termini establert a aquest efecte
 • no s’aporta el justificant de compra o factura

El reemborsament es realitzarà una vegada rebem el producte i verifiquem que es troba en perfecte estat (excepte en els casos de productes defectuosos o danyats durant el transport de lliurament al client) i mai en termini superior a 30 dies.

El reemborsament es realitzarà en la modalitat de pagament triada, i Arrels li enviarà un correu amb l’avís.

Desistiment

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran de compte del consumidor.

Disposarà d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per realitzar la devolució o desistiment. Per a això podrà comunicar-ho mitjançant el nostre formulari de dret de desistiment o bé realitzar un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte, dins d’aquest termini a ARRELS FUNDACIO botiga@arrelsfundacio.org en aquest cas li recordem que la càrrega de la prova de l’exercici del dret de desistiment recaurà en el consumidor i usuari.

Els costos del transport de la devolució, seran a càrrec del comprador, excepte en el cas que el producte sigui defectuós, o hagi arribat en mal estat per danys soferts durant el seu transport.

En cas de desistiment, per la seva banda, li retornarem els diners si escau cobrats, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment del contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns o fins que presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s’admetrà cap canvi o devolució.

No es podrà desistir del contracte en els següents suposats, entre uns altres (article 103 Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut retirats els precintes després del lliurament.

Formulari de desistiment (es pot fer servir el mateix model o un escrit amb les dades que es demanen)

A completar i enviar signat conjuntament amb els productes a retornar a: ARRELS FUNDACIO, RIERETA, 24 BAIXOS 08001 (BARCELONA).

Realitzo devolució dels següents productes exercitant el meu dret de desistiment:

________________________________________________

Data de compra:

____/____________/_______

Data de recepció dels productes:

____/____________/_______

Nom del client:

________________________________________________

Adreça del client:

________________________________________________

Dades de contacte (telèfon o e-mail):

________________________________________________

Data: ________________

Signatura del client: ________________

 

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l’hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’ARRELS FUNDACIO, amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l’execució d’un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a protecciodedades@arrelsfundacio.org especificant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o bé per correu ordinari a RIERETA, 24 BAIXOS 08001 BARCELONA (BARCELONA). L’informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Agrairíem mantingués les seves dades personals actualitzades, perquè ARRELS FUNDACIO pugui complir amb la seva obligació de mantenir-les exactes i posades al dia.

L’usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que ARRELS FUNDACIO presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes i veraces.
 

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes a www.arrelsfundacio.org, les parts acorden sotmetre’s als jutjats o tribunals de BARCELONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.