Defensem drets

Les persones que viuen al carrer veuen molts dels seus drets vulnerats. En primer lloc i de manera més evident, el dret a l’habitatge. Però viure al carrer també comporta no tenir dret a la intimitat, a descansar en condicions, a la higiene, a tenir unes condicions mínimes per poder tenir bona salut o a fer ús de l’espai públic de manera lúdica.

A més, les persones que viuen al carrer sovint són objecte d’agressions: un 46% d’elles manifesta haver patit alguna agressió física o verbal; pateixen una constant vulneració de drets pel que fa a la seva integritat.

A Arrels treballem per la defensa dels drets de les persones que viuen al carrer. Per això, visibilitzem la situació i els riscos que pateixen i les acompanyem per tal que coneguin els seus drets i que aquests no siguin vulnerats.

I què fem des d'Arrels?

Assessorem jurídicament

Sovint les persones sense llar necessiten acompanyament per poder resoldre temes administratius com la tramitació de pensions, recursos de multes, gestió d’embargaments o tramitació de temes d’estrangeria. El nostre equip jurídic les assessora en temes de dret penal, civil o de família i vetlla perquè els puguin resoldre.


Defensem drets col·lectius

Com a entitat que treballem amb persones que viuen al carrer, ens posicionem com a acusació popular en processos judicials que afecten les persones que acompanyem o els seus drets col·lectius. També intervenim davant delictes d’odi o en cas que les persones necessitin acompanyament, per garantir-los el dret de defensa i la igualtat davant el sistema judicial.


Promovem un canvi en la legislació

El marc legislatiu vigent té un impacte directe en la situació de les persones sense llar, a les quals moltes vegades no té en compte. Des d’Arrels promovem canvis en la legislació per tal de garantir que les persones sense llar tinguin accés als drets bàsics tal com ho té la resta de la ciutadania. Actuem per promoure una Llei de sensellarisme, la Llei d’Igualtat de Tracte i col·laborem amb el món acadèmic per tal de visibilitzar la situació jurídica de les persones sense llar.


Fem incidència jurídica

El nostre equip jurídic intervé en assumptes que puguin vulnerar els drets humans i participa en litigis estratègics pel conjunt de les persones que viuen al carrer. També treballem per establir mecanismes judicials per procurar el dret de defensa de totes les persones per igual i desenvolupem informes per estudiar situacions jurídiques de vulnerabilitat i donar resposta a aquestes problemàtiques.


Fem incidència social

En l’acompanyament diari de les persones vetllem sempre perquè coneguin els seus drets i els puguin exercir. També expliquem a la ciutadania que ningú viu al carrer per decisió pròpia, que haver de viure al ras vulnera nombrosos drets, i generem estudis i informes per fer-ho visible. En darrer lloc, treballem per fer propostes polítiques que canviïn la situació de les persones, així com per promoure canvis en les polítiques públiques que impacten en la situació de les persones sense llar.