Propostes polítiques al Govern català

 

L’any 2016 es van comptabilitzar 58.930 persones en situació de sensellarisme i exclusió residencial a Catalunya, de les quals 2.531 persones vivien directament al carrer. Les dades pertanyen a 786 municipis catalans i es recullen al Marc d’Acció per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025, un full de ruta aprovat l’any 2022 pel Govern de Catalunya per establir un model d’atenció comú a les persones sense llar d’àmbit català.

Per fer possible #ningúdormintalcarrer a Catalunya cal la implicació del Govern de la Generalitat per fer de paraigües per acompanyar, formar i dotar de recursos necessaris els municipis. En aquest sentit, a mitjà i llarg termini cal:

  • Promoure la inversió en habitatge públic arreu del territori i afavorir que les persones sense llar hi puguin accedir. La mirada a l’accés a un habitatge ha de ser transversal: una persona no pot sortir de la presó, rebre una alta hospitalària o sortir del circuit de protecció a la infància i joventut per anar a viure al carrer.
  • Impulsar el model Housing First i dotar-lo de pressupost, com a eina efectiva perquè ningú hagi de viure al carrer.

El dret a l’habitatge, a la intimitat, a descansar, a la mobilitat, a l’espai públic, a la higiene, a la integritat física, a guardar en un lloc segur i de manera estable les pertinences i la documentació… són alguns dels drets que veuen vulnerats les persones que viuen al carrer.

Llistem una sèrie de propostes que miren a curt termini i que tenen una mirada d’àmbit català.

 

Mesures per fer possible #ningúdormintalcarrer a Catalunya

 

1.

Aprovar per part del Parlament de Catalunya la proposta de llei per abordar el sensellarisme més crònic.

L’any 2022, el Govern de Catalunya va aprovar el Marc d’Acció per a l’Abordatge del Sensellarisme a Catalunya 2022-2025. Instem els grups polítics presents al Parlament de Catalunya i el Govern català a anar més enllà i comprometre’s aprovant per llei la proposta de text legal de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme, que entitats socials i món acadèmic vam presentar al Parlament el gener del 2022. L’objectiu és que cada municipi pugui atendre els seus veïns i veïnes sense llar i que això es garanteixi amb lleis i pressupostos adients.

 

2.

Saber quantes persones hi ha en situació de sense llar a Catalunya.

La Generalitat de Catalunya hauria d’impulsar la realització de recomptes i censos als diferents municipis per saber quantes persones viuen al carrer a casa nostra i millorar les polítiques de lluita contra el sensellarisme. És una acció que es recull en el Marc d’Acció per a l’Abordatge del Sensellarisme aprovat pel Govern el 2022. Des d’Arrels, proposem centrar-nos en els municipis catalans de més de 20.000 habitants, ja que acullen més del 70% de la població catalana i seria un primer pas per dimensionar la problemàtica.

 

3.

Simplificar els tràmits per obtenir la documentació bàsica i el padró.

Amb l’objectiu que les persones sense llar puguin accedir més ràpidament a drets i a l’atenció social que necessiten, proposem simplificar els tràmits administratius i tenir en compte la situació i les dificultats de les persones que viuen al carrer. En aquest sentit, el Govern de Catalunya hauria de vetllar perquè tots els municipis catalans garanteixin el padró als seus veïns i veïnes, encara que visquin al carrer, ja que l’empadronament és el punt de partida per accedir a molts drets. Això es pot fer aprofitant la xarxa pública de serveis socials, implicant els serveis socials en l’acompanyament de les persones sense llar des de l’inici per facilitar el tràmit i ajudar-les a acreditar-se.

 

4.

Garantir per llei l’obertura d’espais residencials dignes a cada municipi perquè centenars de persones deixin de dormir al carrer.

La proposta de llei que hem desenvolupat entitats socials i món acadèmic i que actualment s’està treballant al Parlament de Catalunya recull com a un pilar bàsic per abordar el sensellarisme de carrer disposar d’espais residencials dignes i espais de pernoctació d’urgència als municipis catalans. Es tracta d’allotjaments oberts durant tot l’any, ubicats a cada territori i que permetrien atendre des de la proximitat cada persona. Demanem al Parlament de Catalunya l’aprovació de llei i d’aquesta mesura.

El Marc d’Acció per a l’Abordatge del Sensellarisme aprovat per als anys 2022-2025 també estableix com a una de les seves línies estratègiques d’intervenció l’adquisició d’espais residencials dignes com a “un bé imprescindible per poder construir un projecte de vida digne i autònom”.

 

5.

Promoure l’existència de serveis d’atenció bàsica per a persones sense llar a tot el territori.

Parlem de dutxes, consignes, llocs de descans, llocs on menjar calent, etc. Actualment, hi ha municipis que no tenen cap mena de recurs per a persones sense llar i altres municipis on sí existeixen recursos però són insuficients. La proposta de llei per abordar el sensellarisme que s’està treballant al Parlament garanteix el dret a centres de baixa exigència, al servei de consigna per guardar les pertinences, als serveis de bugaderia, dutxa i rober, etc. Demanem tenir-ho en compte perquè, des de qualsevol municipi es pugui atendre les persones sense llar en aquest sentit.

 

6.

Vetllar perquè les ordenances de convivència a l’espai públic dels municipis no criminalitzin les persones sense llar.

La normativa legal de Catalunya hauria de vetllar perquè les ordenances sobre civisme i convivència a l’espai públic que s’aproven en l’àmbit municipal no mirin les persones sense llar com a objecte de sancions. Les persones que viuen al carrer tenen dret també a l’espai públic i, com que no tenen una llar, no poden complir en igualtat de condicions aquestes ordenances. Actualment, la proposta de llei per abordar el sensellarisme que s’està treballant al Parlament de Catalunya demana prohibir les multes i sancions a persones sense llar per menjar i beure al carrer, utilitzar les fonts públiques per rentar-se i dormir en un banc, entre d’altres. Des d’Arrels, donem suport a aquesta proposta.

 

7.

Facilitar i promoure l’intercanvi d’informació.

Sota el paraigua del Govern català, proposem crear un sistema digital que reculli tots els serveis que atenen persones sense llar a Catalunya. També una base de dades comuna de persones que utilitzen els serveis per actuar de manera més eficient i coordinada.