1.- EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ

Arrels Fundació amb domicili a Carrer Riereta, 24 baixos, 08001 Barcelona, ​​identificada amb el número CIF G61611364 organitza el sorteig (en endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya de acord amb el que disposa l’apartat requisits de participació.

La finalitat d’aquest sorteig és: sensibilitzar sobre el sensellarisme.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 20 d’abril de 2022 a les 16.00h, i finalitzarà el 22 d’abril de 2021 a les 12.00h.

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

 • Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
 • Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.
 • Els participants hauran de comentar la publicació de la marca a la xarxa social Instagram etiquetant a 2 amics durant el període de participació.
 • Els participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
 • Els participants podran escriure una quantitat il·limitada de comentaris per usuari i cada comentari comptarà com una participació.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà a el guanyador per mitjà de la plataforma Instagram Comment Picker de forma aleatòria. El guanyador serà comunicat el dia 22 d’abril de 2022 a través dels perfils socials de la marca.

El premi consistirà en:

 • Llibre 15 anys al carrer, de Miquel Fuster.
 • Llibre Vaig dormir a al carrer, de Joan Roqueta.
 • Una llibreta enquadernada artesanalment al taller d’Arrels.
 • Un targeter enquadernat artesanalment al taller d’Arrels.
 • Dos punts de llibre il·lustrats amb dues roses de tela fetes a mà al taller d’Arrels.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

El premi s’enviarà per correu postal a Península i Balears. En cas de sol·licitar enviament a Canàries, Ceuta i Melilla, podria existir un recàrrec.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’ aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- Protecció de dades personals

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament del premi.

Els interessats tenen dret a:

 • accedir, rectificar i suprimir les seves dades
 • sol·licitar la portabilitat de les seves dades,
 • oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació,
 • retirar el consentiment prestat, si escau

Per a això poden enviar la seva sol·licitud:

 • Per correu electrònic, escrivint a incloent en l’assumpte especificant en l’assumpte la referència “Protecció de dades”
 • Per escrit, dirigint-se a , RIERETA, 24 BAIXOS 08001 BARCELONA (BARCELONA)

El titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del DNI.

També poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.

El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.